Το νέο σχέδιο νόμου δεν θα λύσει κανένα από τα υπαρκτά προβλήματα

των ΦοΔΣΑ και Δήμων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

FODSA_APOBLHTA_17MON.jpg

Στις 22 Απριλίου 2016 το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας»
Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν προχώρησε αφού σύσσωμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού (ΚΕΔΕ & ΦοΔΣΑ), η Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού αλλά και Φορείς το χαρακτήρισαν ως πρόχειρο, φωτογραφικό και ανεφάρμοστο με κίνδυνο να ανασταλούν σημαντικά έργα αλλά και να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα σε όλη την χώρα στον τομέα της διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε, και η ΚΕΔΕ δεσμεύθηκε να καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο νόμου αποδεκτό από το σύνολο της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και να το παραδώσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα τελικό νομικό κείμενο αποδεκτό και κυρίως λειτουργικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Αυτό έγινε και το πλήρες σχέδιο νόμου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού δόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Εικοσιένα (21) μήνες μετά, στις 15 Ιανουαρίου 2018 το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε προς διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής :

Είναι αυτό το νέο σχέδιο νόμου ένα κείμενο που έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης ;
Είναι αυτό ένα σχέδιο νόμο το οποίο αξιολόγησε την υπάρχουσα κατάσταση ;
Είναι ένα σχέδιο νόμου,το οποίο θα λύσει τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους & ΦοΔΣΑ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων ;

Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο κινείται εκτός πραγματικότητας, με φωτογραφικές διατάξεις, με δημιουργία σχημάτων πολλαπλών μορφών και το κυριότερο με διάλυση υπαρχόντων καλών πρακτικών και αναθεώρησης των πρόσφατα εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ.
Δεν είναι καν ένα νομικό κείμενο αφού υπάρχουν αντικρουόμενα άρθρα με ευθεία παραβίαση άρθρων του Συντάγματος σχετικά για την ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων.
Η ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου και η προσπάθεια εφαρμογής του, 1,5 χρόνο πριν την λήξη της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων και στο μέσο της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα πισωγύρισμα στην όλη προσπάθεια της χώρας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ & ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Α) Παλαιό σχέδιο νόμου
Ανέφερε η αιτιολογική έκθεση
Το σχέδιο νόμου που εισάγεται προς ψήφιση αναβαθμίζει το ρόλο των τοπικών κοινωνιών, αφού τους παρέχει το αποκλειστικό προνόμιο να σχεδιάσουν και να συστήσουν οι ίδιες τους φορείς που θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους.
Ανέφερε το σχέδιο νόμου
Άρθρο 01 – Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας
1.α. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συστήνονται σε επίπεδο κάθε περιφέρεια της ηπειρωτικής χώρας νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, τα οποία λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Τα νομικά αυτά πρόσωπα έχουν την επωνυμία “Διαχειριστής Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ) ………….”, η οποία φέρει το όνομα της περιφέρειας ή του νομού ή σε διαφορετική περίπτωση, άλλο, δηλωτικό της περιοχής που εξυπηρετείται. Εάν υπάρχει και άλλο νομικό πρόσωπο στην ίδια περιφέρεια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φέρει επιπλέον στον τίτλο και ανάλογο αύξοντα αριθμό. Η νομική μορφή των νομικών αυτών προσώπων, ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποφασίζεται με την πλειοψηφία όλων των δήμων που τα συστήνουν.
β. Σε όσες περιφέρειες έχουν πληθυσμό μέχρι 400.000 κατοίκους συστήνεται ένα (1) νομικό πρόσωπο, σε όσες έχουν πληθυσμό από 400.001 κατοίκους μέχρι 700.000 κατοίκους συστήνονται μέχρι τρία (3) νομικά πρόσωπα και σε όσες έχουν πληθυσμό από 700.001 κατοίκους και πάνω συστήνονται μέχρι τέσσερα (4) νομικά πρόσωπα.
Β) Νέο σχέδιο νόμου
Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η υποχρέωση συγχώνευσης σε ένα και μόνον σχήμα καταργείται και δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού να συστήνουν από έναν έως τρεις ΦΟΔΣΑ, είτε με τη μορφή συνδέσμου είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας των ΟΤΑ.
Αναφέρει το σχέδιο νόμου
Άρθρο 1 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας
1. Στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής συστήνονται Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από τους Δήμους της οικείας Περιφέρειας με τη μορφή είτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με τη μορφή του συνδέσμου, είτε ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ξεκίνησε το 2007 με την ψήφιση του άρθρου 30 του Ν. 3536, όπου δημιουργούσε ΦοΔΣΑ εκεί που δεν υπήρχαν.
Σε εφαρμογή αυτού του νόμου συστάθηκαν παντού ΦοΔΣΑ και το σύνολο σε όλη την χώρα ανήλθε σε 110.
Με το άρθρο 104 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) αποφασίσθηκε η δημιουργία 13 Περιφερειακών ΦοΔΣΑ σε όλη την χώρα.
Το άρθρο 104 δεν εφαρμόσθηκε αφού το προβλεπόμενο Π.Δ δεν εκδόθηκε ποτέ.
Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίσθηκε ο Ν. 4042/2012, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία ΕΚ/98/2008. Στην παράγραφο 2β, του άρθρου 35 προβλέπει ότι το ΠΕΣΔΑ εκπονεί και υλοποιεί ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ.
Ακολουθεί τον Μάϊο του 2012 ο Ν. 4071/2012 ο οποίος προβλέπει την δημιουργία 13 Περιφερειακών ΦοΔΣΑ και την συγχώνευση των τοπικών ΦοΔΣΑ σε αυτόν.
Ο Ν. 4071/2012 εφαρμόσθηκε εν μέρει αφού δόθηκαν 9 συνολικά παρατάσεις για συγχώνευση των τοπικών ΦοΔΣΑ. (η τελευταία μέχρι 30 Ιουνίου 2018)
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε όλες τις Περιφέρειες, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 συστάθηκαν Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ, στους οποίους συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι.
Έχουμε λοιπόν 13 Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) και την αρμοδιότητα λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στις Περιφέρειες όπου υφίστανται και τοπικοί ΦοΔΣΑ, αυτοί έχουν την αρμοδιότητα λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους.
Η σημερινή κατάσταση ανά Περιφέρεια έχει ως εξής :
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης υπάρχει ένας Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και ταυτόχρονα ένας τοπικός στο Νομό Ξάνθης. Τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διατήρησε ο Ν. 4071/2012 διότι προϋπήρχε.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει ένας Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και όλοι οι τοπικοί, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, συγχωνεύθηκαν σε αυτόν.
Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει ένας Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους, τον οποίο διατήρησε ο Ν. 4071/2012 διότι προϋπήρχε.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και 3 τοπικοί.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και 4 τοπικοί. Οι 4 τοπικοί ΦοΔΣΑ αποφάσισαν, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, την συγχώνευση στον Περιφερειακό. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρχικά εξέδωσε την διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης αλλά στην συνέχεια την ανέστειλε.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και 9 τοπικοί.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη 23 Δήμους αφού 2 Δήμοι από τους 25 αρνούνται να συμμετέχουν, στον οποίο έχουν συγχωνευθεί, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, 6 τοπικοί ΦοΔΣΑ (75%) και υπάρχουν 5 τοπικοί (25%).
Στην Περιφέρεια Αττικής με μέλη όλους τους Δήμους υπάρχει ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ, ο οποίος παραμένει ως Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος με την συμμετοχή της Περιφέρειας.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με μέλη όλους τους Δήμους υπάρχει ένας Περιφερειακός ΦοΔΣΑ αφού όλοι οι τοπικοί, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, συγχωνεύθηκαν σε αυτόν.
Στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους και 5 τοπικοί.
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με την συμμετοχή των Δήμων και της ΠΕΔ και 5 τοπικοί ΦοΔΣΑ.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με την συμμετοχή των Δήμων και της ΠΕΔ και 33 τοπικοί ΦοΔΣΑ.
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με την συμμετοχή των Δήμων και της ΠΕΔ και 4 τοπικοί ΦοΔΣΑ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχει λοιπόν 8 χρόνια μετά την ψήφιση του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 και 6 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 4071/2012 για τους ΦοΔΣΑ μια κατάσταση διαμορφωμένη στην χώρα, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Σε αυτό το διάστημα με πολύ κόπο Δημοτικές Αρχές και Τοπικές κοινωνίες κατάφεραν να ισορροπήσουν και να δρομολογήσουν λύσεις
.
Άλλοι συγχωνεύθηκαν όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία.
Άλλοι έκαναν χρήση της δυνατότητας των παρατάσεων.
Με τον ένα ή άλλον τρόπο η χώρα προχώρησε και έκλεισε το σύνολο σχεδόν των ΧΑΔΑ.
Έργα κατασκευάσθηκαν και κατασκευάζονται, άλλα έργα εντάχθηκαν και πολλά βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και ένταξή τους.
Η οποιαδήποτε λοιπόν προσέγγιση στο ζήτημα του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΦοΔΣΑ
Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου
«Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η υποχρέωση συγχώνευσης σε ένα και μόνον σχήμα καταργείται και δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού να συστήνουν από έναν έως τρεις ΦΟΔΣΑ, είτε με τη μορφή συνδέσμου είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας των ΟΤΑ, στη βάση συγκεκριμένων πλέον τεχνικών κριτηρίων, τα οποία εγγυώνται την ολοκλήρωση της διαχείρισης εντός των διοικητικών ορίων ευθύνης καθενός ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τελούν δε σε πλήρη εναρμόνιση με την κοινοτική αρχή της εγγύτητας και το κοινοτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο.»
Η πραγματικότητα
1ο παράδειγμα
Αποδέχεται το σχέδιο νόμου και διατηρεί τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) στον οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι.
Σε αυτήν την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής (3.812.330 κάτοικοι, 35,33 % της χώρας) δεν δίνεται η δυνατότητα στους 66 Δήμους να συστήσουν από έναν έως τρείς ΦοΔΣΑ αλλά να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε έναν.
2ο παράδειγμα
Η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου δεν δίνεται το δικαίωμα στους Δήμους που συγχωνεύθηκαν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ να αποφασίσουν για την δημιουργία άλλων ΦοΔΣΑ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου
«Ως προς τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, για τους λειτουργούντες με τη μορφή του νομικού προσώπου συνδέσμου, επιχειρείται η καθιέρωση λειτουργικών οργάνων διοίκησης με τη θέσπιση ενός ανώτατου αριθμού μελών και με την παράλληλη ενίσχυση της έκφρασης της μειοψηφίας των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων μελών τους.»
Η πραγματικότητα με το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα
Για την Περιφέρεια Αττικής η συμμετοχή των Δήμων έχει ως εξής :
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ συμμετέχουν 61 αντιπρόσωποι.
36 από τους Δήμους & 24 από την Περιφέρεια, και Πρόεδρο τον εκάστοτε Περιφερειάρχη.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής είναι 66, άρα συμμετέχουν 36 από τους 66 Δήμους και βεβαίως κανένας από την μειοψηφία αφού δεν συμμετέχουν καν 30 Δήμοι από την πλειοψηφία.

Όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή η συμμετοχή περιορίζεται σε 7 άτομα προφανώς από την πλειοψηφία.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΛΩΝ
Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου
«Ως προς τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, για τους λειτουργούντες με τη μορφή του νομικού προσώπου συνδέσμου, επιχειρείται η καθιέρωση λειτουργικών οργάνων διοίκησης με τη θέσπιση ενός ανώτατου αριθμού μελών και με την παράλληλη ενίσχυση της έκφρασης της μειοψηφίας των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων μελών τους.»
Η πραγματικότητα
Αναφέρει το άρθρο 6 «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ»
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους α, β & γ.
Στόχος του σχεδίου νόμου είναι ότι ο ανώτερος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 50.
Ας δούμε λοιπόν ενδεικτικά 3 Περιφέρειες
Α) Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Στην περίπτωση που οι Δήμοι αποφασίσουν την δημιουργία ενός Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ έχουμε τα παρακάτω :
Εφαρμόζοντας την παράγραφο α του άρθρου 6 ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων από τους 25 συνολικά Δήμους ανέρχεται σε 67 (56+11)
Οι 56 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 11 της μειοψηφίας προέρχονται από 5 Δήμους.
Για τους 20 δηλαδή Δήμοι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την περίπτωση β του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 65 (57+8).
Οι 57 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 8 της μειοψηφίας προέρχονται από 5 Δήμους.
Για τους 20 δηλαδή Δήμους και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την παράγραφο γ του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 56 (52+4).
Οι 52 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 4 της μειοψηφίας προέρχονται από 3 Δήμους.
Για τους 22 δηλαδή Δήμους και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Β) Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Στην περίπτωση που οι Δήμοι αποφασίσουν την δημιουργία ενός Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ έχουμε τα παρακάτω :
Εφαρμόζοντας την παράγραφο α του άρθρου 6 ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων από τους 25 συνολικά Δήμους ανέρχεται σε 60 (53+7)
Οι 53 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 7 της μειοψηφίας προέρχονται από 4 Δήμους.
Για τους 21 δηλαδή Δήμους δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την περίπτωση β του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 58 (53+5).
Οι 53 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 5 της μειοψηφίας προέρχονται από 3 Δήμους.
Για τους 22 δηλαδή Δήμους και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την παράγραφο γ του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 52 (50+2).
Οι 50 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 25 Δήμους και οι 2 της μειοψηφίας προέρχονται από 2 Δήμους.
Για τους 23 δηλαδή Δήμους και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Γ) Την Περιφέρεια Κρήτης
Στην περίπτωση που οι Δήμοι αποφασίσουν την δημιουργία ενός Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ έχουμε τα παρακάτω :
Εφαρμόζοντας την παράγραφο α του άρθρου 6 ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων από τους 24 συνολικά Δήμους ανέρχεται σε 58 (50+8)
Οι 50 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 24 Δήμους και οι 8 της μειοψηφίας προέρχονται από 3 Δήμους.
Για τους 21 δηλαδή Δήμους δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την περίπτωση β του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 60 (54+6).
Οι 54 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 24 Δήμους και οι 6 της μειοψηφίας προέρχονται από 3 Δήμους.
Για τους 21 δηλαδή Δήμοι και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Με το σκεπτικό ότι οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50, συνεχίζουμε με την παράγραφο γ του άρθρου 6 και διαπιστώνουμε ότι και πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων ανέρχεται σε 53 (50+3).
Οι 50 της πλειοψηφίας προέρχονται από τους 24 Δήμους και οι 3 της μειοψηφίας προέρχονται από 2 Δήμους.
Για τους 22 δηλαδή Δήμους και πάλι δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την μειοψηφία.
Και στις 3 περιπτώσεις (παραδείγματα 3 Περιφερειών) διαπιστώνουμε τελικά ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει πεδίο εφαρμογής, αφού ο αλγόριθμος υπολογισμού των αντιπροσώπων είναι λάθος.
ΠΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΦοΔΣΑ ή ΝΠΔΔ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ;
Ι. Περιφερειακός ΦοΔΣΑ (σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης & υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή του σχεδιασμού και της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
ΙΙ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) στις Περιφέρειες όπου θα συσταθούν περισσότεροι του ενός ΦοΔΣΑ με αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) και της παροχής στοιχείων στην Πολιτεία.
(Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται η διαδικασία σύστασης, ο τρόπος και οι όροι λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες άσκησης του ρόλου τους)
III. Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής (διατηρείται ως έχει), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης & υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή του σχεδιασμού και της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
IV. Διαβαθμιδικοί Σύνδεσμοι σε 3 Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο & Ιόνια Νησιά), με αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) και της παροχής στοιχείων στην Πολιτεία.
(Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων η εκπροσώπηση των οικείων ΟΤΑ, οι πόροι και οι ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη, η διαδικασία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ας δούμε όμως πως μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος σε κάθε Περιφέρεια.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ στον οποίο είναι μέλη όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας ενώ παράλληλα λειτουργεί και ο τοπικός Σύνδεσμος Ξάνθης. Με το νέο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ, μετά την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού και την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης. (παράγραφος 4 του άρθρου 1)
Εφόσον συμβεί αυτό το ΠΕΣΔΑ πιθανόν πρέπει να αναθεωρηθεί.
Σημειώνεται ότι ο Ν. 4071/2012 αποδεχόταν και διατηρούσε τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως Περιφερειακό ΦοΔΣΑ.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου όλοι οι τοπικοί ΦοΔΣΑ συγχωνεύθηκαν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ, μετά την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού και την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης. (παράγραφος 4 του άρθρου 1)
Εφόσον συμβεί αυτό το ΠΕΣΔΑ πιθανόν πρέπει να αναθεωρηθεί.
Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 1908 Β΄/15.06.2012) με μέλη όλους τους Δήμους και στην περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία περισσοτέρων του 1 ΦοΔΣΑ δεν προβλέπεται ο τρόπος διάλυσης του υπάρχοντος Περιφερειακού ΦοΔΣΑ και δημιουργία Συνδέσμου ΝΠΔΔ με αρμοδιότητα μόνο το ΠΕΣΔΑ.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρητικά δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ αφού ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ υφίσταται από παλαιά με μέλη όλους Δήμους, ως τέτοιον τον αναγνώρισε και ο Ν. 4071/2012 αλλά και δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας άλλου ΦοΔΣΑ λόγω της ύπαρξης ενός μόνο ΧΥΤΑ και μιας μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης. (ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας)
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 1794 Β΄/06.06.2012 & 2030 Β΄/21.06.2012).
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ υπάρχουν και 3 τοπικοί ΦοΔΣΑ. Με το νέο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο ΝΠΔΔ Σύνδεσμος, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και θα έχει ως αρμοδιότητα το ΠΕΣΔΑ και την παροχή στοιχείων. (παράγραφος 5 του άρθρου 1)
Στην Περιφέρεια Ηπείρου σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 συστάθηκε Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους (ΦΕΚ 1826 Β΄/08.06.2012).
Οι 4 τοπικοί ΦοΔΣΑ αποφάσισαν την συγχώνευση τους στον Περιφερειακό. Εκδόθηκε και η σχετική διαπιστωτική πράξη από την Αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία στην συνέχεια ανεστάλη.
Με το νέο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο ΝΠΔΔ Σύνδεσμος, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και θα έχει ως αρμοδιότητα το ΠΕΣΔΑ και την παροχή στοιχείων. (παράγραφος 5 του άρθρου 1)
Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου κατασκευάζεται ήδη η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΔΙΤ Ηπείρου) και σε περίπτωση δημιουργίας περισσοτέρων του 1 ΦοΔΣΑ το ερώτημα είναι εάν θα αναθεωρηθεί το ΠΕΣΔΑ και η συμμετοχή των επιμέρους ΦοΔΣΑ στις μοναδικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους, ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 1849 Β΄/13.06.2012).
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτός του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ υπάρχουν και 9 τοπικοί ΦοΔΣΑ. Με το νέο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο ΝΠΔΔ Σύνδεσμος, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και θα έχει ως αρμοδιότητα το ΠΕΣΔΑ και την παροχή στοιχείων. (παράγραφος 5 του άρθρου 1)
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , όπου όλοι οι τοπικοί ΦοΔΣΑ συγχωνεύθηκαν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ, μετά την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού και την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης. (παράγραφος 4 του άρθρου 1)
Εφόσον συμβεί αυτό το ΠΕΣΔΑ πιθανόν πρέπει να αναθεωρηθεί.
Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 1810 Β΄/08.06.2012) και στην περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία περισσοτέρων των 3 ΦοΔΣΑ δεν προβλέπεται ο τρόπος διάλυσης του υπάρχοντος Περιφερειακού και δημιουργία Συνδέσμου ΝΠΔΔ με αρμοδιότητα μόνο το ΠΕΣΔΑ.
Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ με μέλη όλους τους Δήμους ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 1908 Β΄/15.06.2012).
Στην Περιφέρεια Κρήτης εκτός του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ υπάρχουν και 5 τοπικοί ΦοΔΣΑ. Με το νέο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μέχρι και 3 ΦοΔΣΑ ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο ΝΠΔΔ Σύνδεσμος, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και θα έχει ως αρμοδιότητα το ΠΕΣΔΑ και την παροχή στοιχείων. (παράγραφος 5 του άρθρου 1)
Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει εκτός του σχεδίου νόμου αφού διατηρείται ο διαβαθμιδικός Σύνδεσμος. (ΦΕΚ 2854 Β΄/16.12.2011)
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η κατάσταση έχει ως εξής :
Σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ (ΦΕΚ 1861 Β΄/13.06.2012 & 2408 Β΄ / 31.08.2012) στον οποίο συμμετείχαν υποχρεωτικά και οι 25 Δήμοι της Περιφέρειας.
Παράλληλα υπήρχαν 11 τοπικοί ΦοΔΣΑ διαφορετικών νομικών μορφών.
4 τοπικοί ΦοΔΣΑ, αυτοί της Φθιώτιδας, Λοκρίδας & Βοιωτίας, με πληθυσμό 264.656 κατοίκους και χωρική συνέχεια είχαν την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ).
7 ΦοΔΣΑ, αυτοί της Εύβοιας, Φωκίδας & Ευρυτανίας, με πληθυσμό 282.734 κατοίκους χωρίς χωρική συνέχεια είχαν την μορφή του Συνδέσμου (ΝΠΔΔ).
Λόγω του ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η 2η χειρότερη Περιφέρεια με 8 ενεργούς ΧΑΔΑ και κορεσμένους 2 ΧΥΤΑ στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές (Χαλκίδας & Λαμίας) η συντριπτική πλειονότητα των Δήμων για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα αποφάσισαν την συγχώνευση των τοπικών ΦοΔΣΑ στον Περιφερειακό και την μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου (ΝΠΔΔ) σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ).
Με αποφάσεις του 72,50 % των παραγόμενων απορριμμάτων και αποφάσεις της απόλυτης πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (ΝΠΔΔ) ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ), σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012.
Στο νόμιμο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ τον Απρίλιο του 2015, 2 Δήμοι αρνήθηκαν παρανόμως να συμμετέχουν.
Στην συνέχεια ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έκλεισε 7 ενεργούς ΧΑΔΑ και οδήγησε τα απορρίμματα σε ασφαλή διάθεση ακόμη και αυτά που προέβλεπαν οι ΚΥΑ για άλλον ΧΥΤΑ, των 2 Δήμων, οι οποίοι αρνούνταν να παραλάβουν κατά παράβαση των ΚΥΑ 54658/4266 (ΦΕΚ 3242/03.12.2014,Β) και 3693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015,Β).
Η Πολιτεία ουδέποτε μέχρι σήμερα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις και τα σχετικά έγγραφα, εγκάλεσε τους 2 Δήμους για την μη νόμιμη στάση τους τόσο στην μη συμμετοχή στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ όσο και στην άρνησή τους να εφαρμόσουν τις ΚΥΑ και να παραλάβουν απορρίμματα.
Τον Σεπτέμβριο του 2015, αρχικά η Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων αποφαίνονται ότι η μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ από Σύνδεσμο σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ δεν είναι νόμιμη και ζητούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Στην συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αφαιρεί από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ την αρμοδιότητα εκπόνησης του ΠΕΣΔΑ και την δίνει στην Αιρετή Περιφέρεια.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να ανασταλεί η υπογραφή της σύμβασης για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας, λόγω εμπλοκής με βάση το προαναφερόμενο σκεπτικό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου.
Τον Ιανουάριο του 2017 με την υπ΄ αριθ. 923 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μείζονα σύνθεσή του αποφάσισε ομόφωνα ότι νομίμως ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (ΝΠΔΔ) ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ) και ότι έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ).
Είχε προηγηθεί η υπ΄ αριθ. 3 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο επίσης σε μείζονα σύνθεσή του αποφάσισε ομόφωνα ότι νομίμως ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (ΝΠΔΔ) ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ (ΝΠΙΔ) και έδωσε την σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της ΜΕΑ Θήβας.
Ακολούθησε η υπ΄ αριθ. 134/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε΄ Τμήμα), το οποίο επίσης ομόφωνα έκρινε το ίδιο.
Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα ένα έργο 17.000.000 ευρώ με δημόσια χρηματοδότηση (ΜΕΑ Θήβας) να καθυστερήσει.
Αυτόν τον νόμιμο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, το νέο σχέδιο νόμου θέλει να καταργήσει, να τιμωρήσει την συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων που έλυσαν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και που δικαιώθηκαν από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
Αντιθέτως αυτοί που παρανόμησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, όπως το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει και δεν συνέβαλαν στο κλείσιμο των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας επιβραβεύονται και καλύπτονται για τις νομικές τους ευθύνες.
Δεν είναι τυχαίο ότι στους Δήμους που συγχωνεύθηκαν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ απαγορεύεται να αποφασίσουν την δημιουργία νέων ΦοΔΣΑ. (παράγραφος 1β, άρθρου 19)
Σημειώνεται ότι και το προηγούμενο σχέδιο νόμου προέβλεπε αντίστοιχη φωτογραφική διάταξη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία ανέφερε τα εξής :
2. α. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες που είχαν συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και λειτουργούν έκτοτε. (Παράγραφος 2α του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στις 22 Απριλίου 2016 στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών)
Ο μοναδικός ΦοΔΣΑ που συστάθηκε μετά τον Ν. 3852/2010 ήταν ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ !
Η διαχρονική «αδυναμία» του νομοθέτη προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι περισσότερο από εμφανής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το σημαντικότερο μειονέκτημα του σχεδίου νόμου είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και δεν περιέχει κανένα στοιχείο αξιολόγησης της.
Η δυνατότητα στους Δήμους να αποφασίζουν την δημιουργία από 1 έως 3 ΦοΔΣΑ είναι προσχηματική, αφού αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των οποίων οι τοπικοί ΦοΔΣΑ, στους οποίους συμμετείχαν, έχουν συγχωνευθεί στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ και σε όλη την νησιωτική χώρα.
Επίσης θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί στις Περιφέρειες όπου υπάρχει ένας Περιφερειακός ΦοΔΣΑ (Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος), αφού θα πρέπει να συμφωνήσει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ και να υπάρξει οικονομοτεχνική μελέτη.
Δημιουργείται ένα επιπλέον ΝΠΔΔ στις Περιφέρειες όπου θα υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΦοΔΣΑ χωρίς να ονομάζεται Περιφερειακός ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 ενώ η διαδικασία σύστασης, ο τρόπος και οι όροι λειτουργίας τους θα καθοριστεί στο μέλλον με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει την συγχώνευση τοπικών ΦοΔΣΑ, οι οποίοι στο μέλλον πιθανόν να το επιθυμούν και σε αυτήν την περίπτωση δεν προβλέπεται που θα συγχωνευθούν, στο ΝΠΔΔ ; σε άλλον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ που θα δημιουργηθεί ;
Δημιουργείται Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος στα νησιά με συμμετοχή της Περιφέρειας και αρμοδιότητα τον σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και την παροχή στοιχείων στην Πολιτεία ενώ ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων η εκπροσώπηση των οικείων ΟΤΑ, οι πόροι και οι ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη, η διαδικασία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, θα καθοριστεί στο μέλλον με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας, άσχετα εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί, θα είχε νόημα στην περίπτωση της λειτουργίας των έργων και σε αξιοποίηση της δομής των Περιφερειών προς όφελος ειδικά των μικρών νησιών.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας μέσω διαβαθμιδικού μόνο για τον σχεδιασμό δεν είναι κατανοητή.
Γιατί καταργούνται οι ΦοΔΣΑ στα νησιά ;
Εξισώνουμε τα νησιά μικρά και μεγάλα ενώ γνωρίζουμε ότι σε πολλά νησιά ο ισοδύναμος πληθυσμός το καλοκαίρι δεκαπλασιάζεται.
Γιατίδεν ακολουθούμε το επιτυχημένο μοντέλο των ΔΕΥΑ όπου προβλέπει την δημιουργία ΔΕΥΑ σε Δήμους με σημαντικό αριθμό πληθυσμού ;
Σήμερα σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 έχουν συσταθεί και υπάρχουν 13 Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ.
Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί, να τους διατηρήσουμε και στην συνέχεια να δώσουμε την δυνατότητα για ύπαρξη και τοπικών.
Τι νόημα έχει να έχουμε 13 Περιφερειακά νομικά πρόσωπα, τα μισά να τα ονομάζουμε Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ και τα άλλα μισά Συνδέσμους ΝΠΔΔ ;
Απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012 ;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Το νέο σχέδιο νόμου δεν θα λύσει κανένα από τα υπαρκτά προβλήματα των ΦοΔΣΑ και Δήμων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Αντιθέτως θα τα πολλαπλασιάσει αφού δημιουργεί εμπόδια στις μέχρι σήμερα καλές πρακτικές και ανοίγει θέματα σε περιοχές όπου με πολύ κόπο και σε βάθος χρόνου οι τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έδωσαν λύσεις.
Το νέο σχέδιο νόμου δεν έχει καμία σχέση με τις προτάσεις που σύσσωμη κατέθεσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το νέο σχέδιο νόμου αποτελεί μια θλιβερή εξέλιξη, έχει συγκεκριμένη στόχευση και αυτή δεν είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν είναι η συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.


Χαράλαμπος Τσοκανής
Συντονιστής Δικτύου ΦοΔΣΑ
Γεν. Δ/ντης ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ