Μήπως η Κυκλική Οικονομία είναι το εισιτήριο μας για έξοδο από την Κρίση

Η κυκλική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει στην Ευρώπη δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας

geranis3.jpg

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες για το 2020 συγκεκριμένα:

• Τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να μειωθούν δραστικά
•Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ
•Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης
•Η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

Το Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων αποκλίνει από τους στόχους του ΕΣΔΑ με αμφίβολη επίτευξη των στόχων εντός χρονικών ορίων γιατί:


•Δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι για το σύνολο των επενδύσεων.
•Δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες ωρίμανσης των έργων.
•Δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι πολίτες για να συμμετέχουν στις νέες διαδικασίες χωριστής συλλογής των αποβλήτων.
Η Ελλάδα πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση για να καλύψει τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση για να καλύψει τους στόχους εκτροπής από την ταφή.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω για λίγα λόγια για τον ΦΟΔΣΑ:
Ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, µετράει ήδη σχεδόν πέντε χρόνια από τη
στιγµή της δηµιουργίας του, από την συγχώνευση 14 διαφορετικών
Νοµικών Προσώπων (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ΦΟΔΣΑ.
Στο διάστηµα αυτό έχει να επιδείξει µια ουσιαστική πορεία, τόσο σε ότι
αφορά την καθηµερινή διαχείριση, όσο και στον µελλοντικό σχεδιασµό για
την περιβαλλοντική αναβάθµιση της Περιφέρειας.

Αντιµετωπίστηκαν ζητήµατα νοµικά, οικονοµικά, οργανωτικά και
λειτουργικά. Αναβαθµίστηκαν όλες οι υποδοµές οι οποίες περιήλθαν στην
αρµοδιότητα του Φορέα, αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της καθηµερινής
διαχείρισης και της ορθής περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, κατά τις επιταγές
της νοµοθεσίας.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων και αναγκαίων υποδοµών, οι οποίες
εξασφαλίζουν στην περιφέρεια και στους 38 Δήµους που της ανήκουν, την
οµαλή µετάβαση από τη µέχρι τώρα συµβατική διαχείριση των ΑΣΑ στην
ολοκληρωµένη Διαχείριση και στην στόχευση προς την Κυκλική Οικονοµία.
Με µια συντονισµένη προσπάθεια από την πλευρά του Φορέα και αρωγούς
τους 38 Δήµους-µέλη του, ολοκληρώθηκε η µελέτη Αναθεώρησης του
Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Αποβλήτων, το 2016,
ενσωµατώνοντας τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για τη νέα
φιλοσοφία Διαχείρισης. Η φιλοσοφία του νέου ΠΕΣΔΑ οδηγεί την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ολοκληρωµένη διαχείριση, στην
πρόληψη και στην διεύρυνση της επαναχρησιµοποίησης.

Καταφέραµε σήµερα να εξασφαλίσουµε ήδη Κοινοτικούς πόρους για την
ωρίµανση των µεγάλων υποδοµών που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ και να
προχωρήσουµε µε σίγουρα βήµατα στη νέα εποχή της Διαχείρισης.

Η αυριανή μέρα στη Διαχείριση των απορριμμάτων στη Κεντρική Μακεδονία

Ωριμάζουν και υλοποιούνται σύγχρονα έργα για την διαχείριση των απορριμμάτων και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ προβλέπονται 3 κεντρικές μονάδες διαχείρισης στερεών απορριμμάτων:
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες που είναι σε στάδιο κατασκευής
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα που θα εξυπηρετεί το 36% των απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της Π.Ε. Χαλκιδικής και
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα που θα εξυπηρετεί του 64% των απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της Π.Ε Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας.
λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα θα οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα παραπάνω τρεις μονάδες

Υπολείμματα ΠΕΣΔΑ Β. Ελλάδας
Πώς θα φτάσουμε σε σχεδόν μηδενικό υπόλειμμα στην ταφή;

Οι Εκτιμήσεις και όραμα του ΦΟΔΣΑ για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα
•Η Ελλάδα θα πρέπει να πάει από το 79% κ.β. ταφή στο 10% το 2030
•Το όραμα του ΦΟΔΣΑ ΚΜ είναι σταδιακά να εφαρμόσει πολιτική σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( nearly ZERO WASTE), καταργώντας σχεδόν την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων
•Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να προέλθει μόνο από την ανάκτηση με ενεργειακή αξιοποίηση, μηδενίζοντας σχεδόν την ταφή
•Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο, βιώσιμο που να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
•Το οδικό αλλά και σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας επιτρέπει τις συνεργασίες με τις υπόλοιπες Περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Το μέλλον είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Γιατί Αυτό διασφαλίζει:
•Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων,
•Αποφυγή παράλληλων επενδύσεων
•Υψηλή αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ της Βόρειας Ελλάδος προτείνει την σύνταξη μίας πρότυπης μελέτης προκειμένου στα πλαίσια του Υφιστάμενου σχεδιασμού αλλά και στη προοπτική της προσαρμογής στις Ευρωπαϊκές οδηγίες της Κυκλικής οικονομία να:
•Ορίσει τους στόχους και να εκτιμήσει με ακρίβεια τις ποσότητες και το είδος των υλικών που πρέπει να ανακτηθούν.
•Προσδιορίσει τη βέλτιστη πρακτική ενεργειακής αξιοποίησης με στόχους
Τη βελτίωσης της ανάκτησης των πόρων.
Τη μείωσης του υπολείμματος προς ταφή
Επίσης να:
•Διερευνήσει τη δυνατότητα συνεπεξεργασίας με άλλα ρεύματα αποβλήτων.
•Προτείνει τη βέλτιστη χωροθέτηση μίας τέτοιας μονάδας.
•Συντάξει τη μελέτη χρηματοοικομικής βιωσιμότητας της επένδυσης
•Εξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
•Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κλείνοντας , Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι μια από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι Ελληνικές πόλεις μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις που άπτονται της αειφορίας και της ποιότητας ζωής.
Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων. Η καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων , η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ο οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβίωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια Κυκλική Οικονομία