ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού κόστους 4.640.862 €.

EPTA3.jpg

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού κόστους 4.640.862 €.
Το έργο αφορά στην υλοποίηση:

•Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας 110.000 m3 και διάρκεια ζωής 20 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/ υπολειμμάτων του Δήμου Λέρου.
•Κατασκευής (νέας χάραξης) οδού πρόσβασης στο γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Υ. Λέρου και των λοιπών εγκαταστάσεων, μήκους 1,9 km.
•Απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την απόκτηση της αναγκαίας εδαφικής έκτασης για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ., των λοιπών εγκαταστάσεων και της οδού πρόσβασης.
•Μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων με μέγιστη δυνατότητα 650 tn/έτος.
•Σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών δυναμικότητας 4,9 tn/ημέρα.
•Προγράμματος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Λέρου με την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής.
•Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου Λέρου.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των στερών αποβλήτων του Δήμου Λέρου, τη Μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και την Τεχνική Προμελέτη, που αποτέλεσαν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Επικοινωνία: ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238 Τηλ. 210-6086300 Fax 210-6086302