ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμ. 1332/170

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας Ανδρέας

Ν. Καραγιάννης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο

ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και

συμπλήρωση τιμολογίου, η προμήθεια με τίτλο: «Προ−

μήθεια Χημικών Υλικών για την Ε.Ε.Λ.» σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού 118.250,00

ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η προμήθεια ειδικότερα αφορά:

α) 183.000 Kg υποχλωριώδους νατρίου για τη απο−

λύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων με κριτήριο

επιλογής τη μικρότερη οικονομική προσφορά, προϋπο−

λογισμού 45.750 ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και

β) 25.000 Kg πολυηλεκτρολύτη για την αφυδάτωση

της λυματολάσπης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα

οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 72.500,00 ευρώ

πλέον ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του κανονισμού προμηθει−

ών της επιχείρησης και χρηματοδοτείται από ιδίους

πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μι−

κρότερη οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα υπο−

βληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46 στην

Καλαμάτα την 16η Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη μεταξύ

της 12ης (ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών) και 13ης

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της επι−

τροπής διαγωνισμού.

Τεύχη διαγωνισμού και έντυπα προσφοράς οι ενδιαφε−

ρόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Περισ−

σότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ

Βασιλειάδη Μιχαήλ τηλ. 27210−63134, 27210−69940.

Καλαμάτα, 20 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δείτε το τεύχος σε μορφή PDF

Water - Waste Services on-line